Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Valtio Expo -sivusto

Laadittu 23.10.2019; päivitetty 25.10.2021; 4.3.2022

1 Rekisterinpitäjä

Nimi: Valtiokonttori
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): puh. +358 (0) 295 50 2000, kirjaamo(at)valtiokonttori.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Ismo Tikka
Osoite: Sörnäisten rantatie 13, PL14, 00054 Valtiokonttori
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): + 358 (0) 295 50 3210, ismo.tikka(at)valtiokonttori.fi

3 Tietosuojavastaava

Heikki Kangas, puh. +358 (0) 295 50 2156, tietosuojavastaava(at)valtiokonttori.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

 1. Asiakaspalautteisiin vastaaminen (sähköposti): Asiakas voi antaa palautetta lähettämällä sähköpostia sivuston kautta. Asiakkaan antamia yhteystietoja käytetään vain palautteeseen vastaamiseen. Asiakas antaa suostumuksensa lähettäessään sähköpostiviestin.
 2. Puhujien esittelyt sivustolla (tapahtuman esiintyjät): Valtio Expo -tapahtuman pääesiintyjät esitellään sivustolla heidän omalla suostumuksellaan. Esittelytekstit ja valokuvat ovat esiintyjien itse toimittamia.
 3. Kävijäseuranta: Sivuston kehittämisen tueksi keräämme evästeillä tilastotietoa sivuston käytöstä. Kerättävien tietojen perusteella ei kuitenkaan yksilöidä käyttäjää. Käytössä on Siteimprove Analytics -kävijäseuranta.
 4. Siteimproven palautetoiminto: Valtiokonttori kerää sivustollaan Siteimproven palautekyselyllä tietoa sivuston käyttäjien käyttökokemuksista. Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.
 5. Näytteilleasettajat: Organisaatiot voivat ilmoittautua mukaan tapahtumaan näytteilleasettajiksi sivuston kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmässä. Näytteilleasettajien nimet, logot ja esittelyt julkaistaan sivustolla. Esittelytekstit ja logot ovat näytteilleasettajien itse toimittamia.
 6. Käyttäjän IP-osoite: Sivuston ja niihin liittyvien ohjelmointirajapintojen käytöstä kerätään teknisiä lokitietoja, joita käytetään sivuston toiminnan varmentamiseen ja mahdollisten häiriötilanteiden selvittämiseen.
 7. Tapahtuman kävijät: Kävijät voivat ilmoittautua tapahtumaan vieraiksi sivuston kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu Lyyti-järjestelmässä, eikä annettuja tietoja tallenneta sivustolle. Tapahtuman kävijöistä ei muodostu rekisteriä sivustolle. Lyyti-kyselyiden tietosuojaseloste >

5 Rekisterin tietosisältö

 1. Palaute: palautteenantajan antamat tiedot, yleensä s-postiosoite ja nimi, mahdollisesti puhelinnumero. Tietojen avulla Valtiokonttori vastaa palautteeseen.
 2. Puhujien esittelyt sivustolla: Henkilön nimi, titteli, lyhyt kuvaus taustoista, osaamisalueista yms. sekä valokuva.
 3. Kävijäseuranta (Siteimprove): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Siteimprove käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Siteimprove ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://help.siteimprove.com/support/solutions/articles/80000863889
 4. Siteimproven palautetoiminto: Siteimprove tallentaa selaimeen satunnaisgeneroidun merkkijonon, jolla tunnistetaan samasta selaimesta tapahtuneet tapahtumat. Evästeeseen voidaan yhdistää seuraavat tiedot: päivämäärä ja kellonaika, sivu, jolta palaute on annettu sekä mitä reaktioita ja palautetta asiakas on kullakin sivulla antanut. Evästeiden avulla ei voida tunnistaa käyttäjiä.
 5. Näytteilleasettajat: Näytteilleasettajista julkaistaan sivustolla organisaation esittely, logo ja linkki organisaation omille kotisivuille.
 6. Käyttäjän IP-osoite: Teknisiin lokitietoihin tallennetaan käyttäjän IP-osoite.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Kohdat 1, 2 ja 5: Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään.
Kohdat 3 ja 4: Tiedot kerätään evästein.
Kohta 6: Tekniset lokit säilötään järjestelmän lokipalvelimelle, jossa ne ovat saatavilla häiriötapausten selvittämistä varten.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kohdat 1, 3 ja 4: Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
Kohta 2: Tiedot julkaistaan osana julkisen sivuston sisältöä.
Kohta 5: Organisaation logo, esittely ja nimi julkaistaan osana julkisen sivuston sisältöä.
Kohta 6: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eteenpäin.

8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolella

Tietoja ei luovuteta eteenpäin.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Kohdat 1-5: Rekisteri ei sisällä salassa pidettävää aineistoa. Pääsy tietojärjestelmissä käsiteltäviin tietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä. Käyttöoikeuksien ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisesti ja turhat oikeudet poistetaan. Tietoverkko ja päätelaitteet, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu teknisin toimenpitein.

10 Tietojen säilytysaika/säilytysajan määräytymisen kriteerit

Kohta 1 (palaute): Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun asiakkaan asian käsittely edellyttää, tietoja ei tallenneta rekisteriksi.

Kohta 2 (esiintyjät):
 Tiedot säilytetään sivustolla niin kauan, kuin esiintyjälista on ajankohtainen ja hyödyksi tapahtuman asiakkaille.

Kohta 3 (kävijäseuranta): Evästeillä kerättävät tiedot tallennetaan Siteimprove-kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 1000 päivää. Kun evästeiden säilytysjakso päättyy, ne poistetaan automaattisesti.

Kohta 4 (Siteimproven palautetoiminto): Evästeillä kerättävät tiedot tallennetaan Siteimprove-kävijäseurantapalveluun, jossa tietoja säilytetään 1000 päivää. Kun evästeiden säilytysjakso päättyy, ne poistetaan automaattisesti.

Kohta 5 (näytteilleasettajat):
 Tiedot tallennetaan Valtio Expo -tapahtuman näytteilleasettajien rekisteriin ja säilytetään tapahtuman ajan. Tiedot säilytetään sivustolla niin kauan kuin ne ovat ajankohtaisia ja hyödyksi tapahtuman asiakkaille.

Kohta 6 (käyttäjän IP-osoite): Tietoja säilytetään eri järjestelmissä eri pituisen ajan riippuen lokitusjärjestelmän teknisestä toteutuksesta. Säilytysajat vaihtelevat 6 kuukaudesta kahteen vuoteen.

11 Tieto automaattisesta päätöksenteosta (esim. profilointi) sekä tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta ja sen vaikutuksista rekisteröidylle

Tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointeja.

12 Tarkastusoikeus

Kohdat 1-5: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.
Kohta 6: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon. Tarkastusoikeus perustuu tietokohteen tarkastuspyynnön mukana toimitettuun, varmennettuun IP-osoitteeseen.

13 Tiedon oikaiseminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisterissä olevat tietonsa. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.

14 Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Kohdat 1-5: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, kuten profilointia.

15 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojensa käsittelyn rajoittamiseen siten kuin yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetään.

16 Oikeus tietojen poistamiseen

Kohdat 1-5: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon.
Kohta 6: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä henkilötietojensa poistamista henkilörekisteristä. Pyyntö osoitetaan kirjaamoon. Oikeus tietojen poistamiseen perustuu tietokohteen poistopyynnön mukana toimitettuun, varmennettuun IP-osoitteeseen.

17 Oikeus tehdä valitus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen oikeuksiaan on rekisterinpitäjän toimesta loukattu.

18 Muut mahdolliset oikeudet

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta käytettäväksi suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia eikä markkina- ja mielipidetutkimusta eikä henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Asiakas voi ilmoittaa mahdollisesta havaitsemastaan tietosuojariskistä tai tietosuojaongelmasta Valtiokonttoriin sähköpostilla: viestinta@valtiokonttori.fi tai kotisivuston palautteiden kautta.

19 Evästeiden käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeiden ainoana tarkoituksena on teknisesti helpottaa palvelun käyttöä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät ja siten helpottamaan sivuston käyttöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esim. Chrome-selainohjelman ”Asetukset” -valikosta löytyvän ”Tietosuoja ja turvallisuus” -valikon kautta kohdasta ”Sivuston asetukset” > ”Evästeet ja sivustotiedot”.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Lisätietoa Siteimproven evästeistä on sivulla Siteimprove Analytics cookies >

, Päivitetty 9.3.2022 klo 03:52